OPĆI UVJETI POSLOVANJA GYMS4YOU d.o.o.

 • Članak 1.

Ovim Općim uvjetima poslovanja GYMS4YOU d.o.o. (dalje: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između GYMS4YOU kao pružatelja usluge i osoba koje koriste usluge GYMS4YOU (dalje: Korisnik).

 • Članak 2.

GYMS4YOU pruža uslugu sportske rekreacije u suvremeno opremljenim fitness centrima na području Republike Hrvatske, a koja usluga se pruža non-stop, svih 7 dana u tjednu, od 0 do 24 sata.

Korisnik sklapanjem ugovora stječe pravo korištenja usluga u svim fitness centrima društva GYMS4YOU.

 • Članak 3.

Korisnik može biti fizička i pravna osoba.

Korisnik se obvezuje u trenutku sklapanja ugovora predočiti ovlaštenoj osobi GYMS4YOU svoje identifikacijske isprave i suglasan je s uzimanjem preslika istih.

Korisnik se obvezuje prilikom sklapanja ugovora predočiti ovlaštenoj osobi GYMS4YOU svoju e-mail adresu, čiju valjanost potvrđuje odgovorom na e-mail društva GYMS4YOU.

U slučaju da fizička ili pravna osoba odbije predočiti identifikacijske isprave i valjanu e-mail adresu GYMS4YOU može odbiti sklopiti ugovor.

 • Članak 4.

Korisnik je obvezan obavijestiti pisanim putem GYMS4YOU o svakoj promjeni identifikacijskih podataka ili e-mail adrese odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana računajući od dana nastanka takve promjene.

Ukoliko Korisnik ne izvrši svoju obvezu iz prethodnog stavka smatrat će se da je dostava valjano izvršena ako je ista upućena na posljednju adresu iz identifikacijske isprave ili e-mail adresu Korisnika. Navedeno se odnosi i na račune i opomene za plaćanje ukoliko će GYMS4YOU iste upućivati.

 • Članak 5.

Cijene usluga i naknada GYMS4YOU utvrđene su cjenikom koji je na snazi u vrijeme sklapanja ugovora.

Važeće cijene u trenutku sklapanja ugovora objavljene su na recepciji fitness centara i web stranici GYMS4YOU.

GYMS4YOU je ovlašten mijenjati cjenik te se obvezuje objaviti ga i učiniti dostupnim na uobičajen i pristupačan način.

U slučaju izmjene Cjenika GYMS4YOU je obvezan obavijestiti Korisnike, pisanim ili elektroničkim putem, o predloženim izmjenama i pravu na raskid ugovornog odnosa u skladu s ovim Općim uvjetima. GYMS4YOU može primijeniti izmjene na postojeće Korisnike najranije 30 (trideset) dana od dana objave istih, osim izmjena koje su u korist Korisnika, a koje se primjenjuju bez odgode.

 • Članak 6.

GYMS4YOU će prvog u mjesecu ispostaviti račun Korisniku, putem e-maila, za tekući mjesec. Račun dospijeva na naplatu u roku od 7 dana od dana izdavanja.

Korisnik može istaknuti prigovor na ispostavljeni račun u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka računa. Ukoliko Korisnik ne istakne prigovor na račun smatra se da je Korisnik prihvatio račun u cijelosti.

Za kašnjenje Korisnika u plaćanju dospjelih potraživanja GYMS4YOU ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu koju je Korisnik dužan podmiriti.

GYMS4YOU je ovlašten, uz prethodnu pisanu obavijest Korisniku, prenijeti na banke kreditore kao i na ovlaštene agencije za naplatu potraživanja pravo naplate potraživanja prema Korisniku.

 • Članak 7.

Korisnik koji je sklopio ugovor s GYMS4YOU u trajanju od 6 (šest) ili 12 (dvanaest) mjeseci ovlašten je prenijeti svoja Korisnička prava i obveze iz ugovora na treću osobu.

Treća osoba stupa u prava i obveze Korisnika sklapanjem Aneksa ugovora te ispunjenjem obveze iz članka 3 (tri) ovih Općih uvjeta. Korisnik koji je jednom prenio svoja korisnička prava ne može preuzeti istu članarinu.

Korisnik se obvezuje podmiriti naknadu, prilikom prijenosa, za prijenos ugovornog odnosa na treću osobu, a u skladu s važećim cjenikom u trenutku prijenosa.

 • Članak 8.

Korisnik ima pravo, tijekom trajanja ugovornog odnosa sklopljenog na 6 (šest) ili 12 (dvanaest) mjeseci, staviti u mirovanje prava i obveze iz ugovora. Korisnik se obvezuje podmiriti naknadu za mirovanje ugovora u skladu s važećim cjenikom u trenutku podnošenja zahtjeva za mirovanjem.

Za vrijeme mirovanja Korisnik ne plaća mjesečnu povlaštenu cijenu. U slučaju da Korisnik koristi pravo iz prethodnog stavka, ugovorna obveza se produljuje za vrijeme provedeno u mirovanju.

 • Članak 9.

GYMS4YOU ima pravo ograničenja korištenja usluga Korisniku, u slučajevima:

 1. nepodmirenja potraživanja GYMS4YOU u roku od 10 (deset) dana od dana dospijeća računa

2. nepridržavanja Pravila korištenja GYMS4YOU teretana

 • Članak 10.

Članarina sklopljena na određeno vrijeme (mjesečna i godišnja) prestaje istekom vremena na koje je sklopljena.

Otkazni rok traje 30 dana, a počinje teći od 1. (prvog) dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je otkaz iskazan.

Ugovorni odnos može biti raskinut zbog razloga navedenih u važećem Zakonu odnosno podzakonskim aktima.

GYMS4YOU ima pravo raskinuti ugovor s Korisnikom u slučaju da se Korisnik opetovano ne pridržava Pravila korištenja GYMS4YOU teretana niti nakon opomene GYMS4YOU.

Raskid ugovora od strane GYMS4YOU, u skladu s prethodnim stavkom, stupa na snagu odmah, a Korisnik nema pravo na naknadu štete te je obvezan podmiriti GYMS4YOU svoje obveze do kraja ugovornog odnosa.

U slučaju da Korisnik raskine ugovor, obvezan je platiti ukupan iznos svih preostalih mjesečnih naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora ili naknadu u visini popusta na uslugu koju je ostvario za sve protekle mjesece, ovisno o tome što je za Korisnika povoljnije.

Otkazni rok traje 30 dana, a počinje teći od 1. (prvog) dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je otkaz iskazan.

Korisnik može otkaz i/ili raskid ugovora iskazati osobnim dolaskom u bilo koju teretanu GYMS4YOU uz predočenje osobne iskaznice i potvrdom na e-mail u kojem je iskazan otkaz i/ili raskid ugovora.

 • Članak 11.

Ovi Opći uvjeti će se objaviti na internetskim stranicama i oglasnoj ploči GYMS4YOU te će biti dostupni u svim fitness centrima GYMS4YOU.

Isti se primjenjuju i na sve Korisnike koji su sklopili Ugovor o korištenju GYMS4YOU teretana prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta ukoliko su povoljniji za Korisnika.

GYMS4YOU će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta u skladu s prethodnim stavkom.

Ovi Opći uvjeti Stupaju na snagu u roku od 8 dana od dana objave u skladu s ovim člankom.

PRAVILA KORIŠTENJA U GYMS4YOU d.o.o.

 1. – Članu nije dopušteno dozvoliti drugoj osobi da se koristi članskom iskaznicom GYMS4YOU niti u teretani niti izvan nje. Ako netko ima problema s članskom iskaznicom izvan radnog vremena recepcije kluba može nazvati broj za hitne situacije.
 2. – Članska karta je osobna, neprenosiva i povezana s otiskom prsta svakog člana i njegovom fotografijom. U slučaju gubitka iskaznice izrada nove plaća se 50,00 kuna.
 3. – Član odgovara za ažurnost osobnih podataka i točnu adresu i osobne kontakte. Smatra se da su važeći oni podaci koje je član zadnje dao.
 4. – Teretana se može koristiti samo za vježbanje.
 5. – Radi osobne sigurnosti članova i sprječavanja bilo kakvih nezakonitih ili ilegalnih djelatnosti, članovi su dužni uvijek imati člansku kartu uz sebe kako bi je u svakom trenutku mogli predočiti zaštitarskoj ili čuvarskoj službi.
 6. – Vježbanje u teretani članovi obavljaju na svoju odgovornost i GYMS4YOU ne odgovara za zdravstveno stanje članova.
 7. – Nalog ili opomenu osoblja kluba treba poslušati i to ne može biti predmet raspravljanja.
 8. – GYMS4YOU nije odgovoran za dragocjenosti članova kluba niti onda kada su zaključani u ormarima.
 9. – Ormari nisu osobni i treba ih isprazniti nakon upotrebe. Ako se to ne učini, lokoti će biti uklonjeni i neće se zamijenjeni novim. GYMS4YOU ne odgovara za stvari koje se čuvaju u ormarima.
 10. – Uvijek je potrebno iskazivati poštovanje i obazrivost prema drugim članovima i susjedima koji koriste prostore uz teretanu.
 11. – Nakon korištenja, utege treba uvijek vratiti na mjesto s kojih su uzeti.
 12. – Ne smije se vikati ili vrištati u teretani.
 13. – Ne smiju se bacati utezi ili nepravilno rukovati opremom.
 14. – U teretani se može koristiti samo obuća za dvoransko vježbanje.
 15. – Nakon korištenja treba obrisati i osušiti sprave koje se koristi.
 16. – Ako želite slušati drugu glazbu osim one koja svira u teretani – preporučujemo korištenje slušalica.
 17. – Nije dopušteno snimati niti fotografirati druge članove bez njihovog dopuštenja.
 18. – Liječničkom potvrdom dijagnosticirana bolest ili trudnoća omogućava članovima da zamrznu članstvo.
 19. – Strogo je zabranjeno unošenje alkohola, droge i dopinga u teretanu i pušenje u prostorijama teretane. Korisnici koji koriste teretanu pod utjecajem alkohola, droge ili dopinga bit će odstranjeni iz teretane.
 20. – Osobnim trenerima nije dozvoljeno koristiti prostore teretane bez dogovora s upravom teretane. Nije dozvoljena ni jedna vrsta reklamiranja u prostorijama teretane.
 21. – Dobna granica za članstvo je 18 godina. Osobama ispod te dobi nije dozvoljeno trenirati niti boraviti u teretani.
 22. – Radno vrijeme teretane potrebno je poštovati. Radno vrijeme objavljuje se na recepciji teretane i na WEB stranicama GYMS4YOU.
 23. – Ako se utvrdi da je član u korištenju teretane bio nasilan ili da je nekome prijetio bit će trenutno izbačen i isključen iz članstva.
 24. – Ako član prekrši bilo koje od navedenih pravila, GYMS4YOU može u bilo kojem trenutku prekinuti ovaj ugovor s trenutnim učinkom i bez ikakve obveze na naknadu štete.

Search

+